Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201308675.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme
profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité
výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu sozákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Všetci pracovníci Endurashopu, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a  citlivom zaobchádzaní s nimi. Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej  objednávky - ctíme si Vaše súkromie. Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.endurashop.sk
CYKLOPOINT, s.r.o. Kalvária 3 949 01 Nitra IČO: 45 984 743 Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.endurashop.sk

2. Sprostredkovateľ
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

Slovak Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621

3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b). Doručenie tovaru, úhrada za tovar vopred alebo na dobierku. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - prostredníctvom elektronickej pošty. Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.endurashop.sk Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje
Meno a priezvisko / Obchodný názov*
Adresa trvalého bydliska / sídla*
IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie
Meno a priezvisko príjemcu
Adresa doručenia
Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje
Meno kontaktnej osoby*
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak
zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník
objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je
zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124 Slovak

Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena
objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť.
Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne
číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú
uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od
prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.endurashop.sk v časti "Účet (napr. Osobné údaje)".

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese objednavky@endurashop.sk písomne alebo osobne na adrese prevádzky

Cyklopoint, s.r.o.,
tr. A. Hlinku 55,
949 01 Nitra
(iba pokiaľ bol tovar zakúpený cez www.endurashop.sk)

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.